Warning: include_once(head2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/artbymayrs/webdizajne.rs/uslovi-koriscenja.php on line 7

Warning: include_once(): Failed opening 'head2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/artbymayrs/webdizajne.rs/uslovi-koriscenja.php on line 7

Izrada web sajta

Web dizajn - izrada sajta

Sve što ste oduvek želeli da znate o

izradi web sajta i web dizajnu,

ali niste imali koga da pitate...
Izrada internet web stranica, Srbija, Beograd, Obrenovac

Uslovi korišćenja domena i Loopia hosting paketa

Uslovi korišćenja domena

1. Opšti uslovi

1.1. Ovim pravilnikom se uređuje odnos između korisnika usluga (u daljem tekstu Korisnik) i društva Loopia doo Niš (u daljem tekstu Loopia) sa osvrtom na uslugu registracije domena (u daljem tekstu usluga).

2. Odredbe sporazuma.

2.1. Naručivanje usluge se vrši preko web stranice http://www.loopia.rs gde i prihvatate ove uslove korišćenja. Ugovor biva važeći od trenutka kada dobijete obaveštenje od Loopie o registraciji vašeg domena. 2.2. Ukoliko se Korisnik ne slaže sa uslovima korišćenja u obavezi je da odjavi narudžbinu u roku od 14 dana od trenutka kada je dobio potvdu narudžbine.

3. Naziv domena.

3.1. Specifikacija usluge će biti prikazana na predračunu/računu Loopia d.o.o.

3.2. Domen se registruje na ime Korisnika i u njegovom je vlasništvu. Loopia zadržava pravo da bude administrativni, tehnički i/ili kontakt za plaćanje računa domena tamo gde smatra da je to neophodno.

4. Naziv domena.

4.1. Plaćanje registracije domena se vrši u vidu avansne uplate na osnovu predračuna koji se šalje korisniku pri naručivanju usluge. Uplata se vrši u banci ili pošti na tekući račun naveden na predračunu. Po prijemu predračuna, korisnik je dužan da izvrši uplatu najkasnije u roku od 20 dana. Ukoliko je uplata za obnovu domena, da bi domen bio obnovljen uplata treba da bude evidentirana najkasnije 24h pre isteka domena.

4.2. Loopia ima pravo da ne pruži naručenu uslugu u slučaju da korisnik ne izvrši plaćanje u datom roku.

4.3. Loopia se obavezuje da će, pre novog ugovornog perioda, najmanje jednom poslati predračun za obnovu domena, ukoliko je domen moguće obnoviti od strane Loopie. Loopia neće biti odgovorna za domene čija registracija nije obnovljena zato što korisnik nije blagovremeno izvršio uplatu. U tom slučaju korisnik je odgovoran za obnovu svog domena. Korisnik je obavezan da ima ažurne kontakt podatke u svom nalogu i Loopia nije odgovorna ukoliko zbog neažurnosti kontakt podataka korisnik ne primi obaveštenja koja mu se šalju.

4.4. Vreme trajanja zakupa važi za period za koji je korisnik i izvršio uplatu. U slučaju kašnjenja uplate za obnovu registracije domena, ukoliko je domen moguće obnoviti, cena obnove domena će zavisiti od trenutne cene kod registrara domena.

4.5. Korisnik ima obavezu da po prijemu predračuna obavesti Loopiu ukoliko postoje neke nepravilnosti kako bi se greška blagovremeno otklonila.

4.6. Povećanje cene za uslugu se može izvršiti samo za naredni pretplatnički period. U tom slučaju će korisnik biti obavešten 30 dana unapred preko web stranice Loopie. Pri snižavanju cena nije potrebno obaveštavati korisnika.

4.7. Ukoliko zbog povećanja cene usluga korisnik nije zadovoljan, on može da otkaže uslugu.

4.8. Trenutno aktuelne kampanje popusta važe samo za nove korisnike.

4.9. Ne vrši se povraćaj uplaćenih sredstava korisniku za registraciju domena.

5. Odgovornost Loopia doo.

5.1. Loopia zadržava pravo da preduzme mere koje mogu ograničiti ili onemogućiti pristup uslugama, ukoliko za to postoje tehnički, sigurnosni, operativni razlozi, za potrebe održavanja sistema i ukoliko to zahtevaju organi vlasti ili ovlašćena lica registranata relevantnih tipova domena.

5.2. Loopia se obavezuje da će korisničke informacije držati u tajnosti iz bezbednosnih razloga. Loopia zadržava pravo da u skladu sa pravilnikom registrara top-level domena objavi podatke o vlasniku domena na Whois bazi podataka i da informacije o korisniku da organima vlasti, ukoliko se se radi o korisniku koji je pod istragom.

5.2.1 Korisnik je odgovoran ukoliko povredi pravilnik ICANNa ili pravilnik nekog drugog top level registara. Loopia za napred navedene radnje nece snositi posledice.

5.3. Ukoliko dođe do neispunjenja ugovorne obaveze usled tehničke greške u sistemu ili nenamernog propusta, Loopia može biti odgovorna samo do iznosa koštanja same usluge do kraja ugovornog perioda. Ugovorni period je period trajanja pretplate. Loopia ne snosi odgovornost za posledice i indirektnu štetu (kao što je gubitak informacija, postavljanje pogrešnih podataka, na primer u slučaju da neko neautorizovano, treće lice, izvrši upad u resurse Loopie). Rok za reklamaciju u vezi problema sa domenima je do 30 dana od datuma registracije i/ili datuma isteka domena.

6. Obaveze korisnika usluga.

6.1. Ukoliko korisnik prekrši pravilnik ili se ponaša u suprotnosti sa zakonom, i na taj način nanese štetu Loopii, dužan je da isplati odredjenu nadoknadu prema važećem pravilniku.

6.2. Korisnik se obavezuje da neće koristiti resurse za neovlašćen pristup u Loopia sistem u cilju nanošenja štete sistemu, da neće ni na bilo koji drugi način kršiti važeći pravilnik Loopia d.o.o. i da neće širiti viruse ili druge vrste kodova koji bi mogli naneti štetu sistemu ili drugim korisnicima.

6.3. Ukoliko Loopia doo utvrdi da Korisnik zloupotrebljava sistem i na taj način krši zakon i Loopia pravilnik, biće stopiran bez odlaganja. Loopia ima prava da preuzme informacije sa postavljenog sadržaja klijenta koje se mogu iskoristio isključivo kako bi se otklonile greške nastale zloupotrebom od strane Korisnika.

6.4. Korisnik mora uvek da ima ažurne kontakt podatke, kako bi Whois servis na ispravan način i sa svim potrebnim kontakt informacijama identifikovao korisnika.

6.5. Korisnik moze da, ustupi na koriscenje ili proda domen trecem licu bez pismenog odobrenja loopia-e.

6.6. Korisnik je odgovoran kako za ime domena tako i za administriranje istog.

6.7. Korisnik je odgovoran za domen i mora da vodi racuna o tome da domen nesme imati bilo kakve veze sa pornografskim sadrzajem. Loopia zadrzava prvo da ovakvog korisnika i iskljuci.

6.8. Loopia nece biti odgovorna ukoliko korisnik krsi vazece zakonske regulative i cini povrede intelektualne svojine prema trecem licu.

7. Registracija za treće lice.

7.1. Registracija domena za treće lice podrazumeva registrovanje domena gde se podaci za tehnički i/ili kontakt za plaćanje razlikuju od podataka za glavni kontakt (vlasnik naziva domena).

7.2. Nazivi domena koji su registrovani u ime trećeg lica, ne mogu biti transferovani sa Loopie u periodu od najmanje 60 dana od dana registrovanja domena i nakon uplate računa za tu uslugu.

7.3. Ukoliko se to desi Loopia doo ima prava na nadoknadu od strane vlasnika domena u iznosu od 5000,00din + porez po domenu.

7.4. Korisnik nema prava da registruje domene za treće lice a da sebe navodi kao vlasnika domena. Ukoliko Loopia utvrdi da je ovaj član pravilnika povredjen korisnik će snositi posledice.

7.5. Korisnik će imati ažurne podatke o krajnjem korisniku domena kako bi Whois servis na ispravan način i sa svim potrebnim kontakt informacijama identifikovao korisnika.

8. Spor.

8.1. Za eventualne sporove nadležan je sud u Nišu.

9. Izmene.

9.1. Loopia zadržava pravo da izmeni stavove iz ovog pravilnika o čemu će blagovremeno obavestiti korisnika. Smatra se da je korisnik saglasan sa izmenama ukoliko nakon što je obavešten o izmenama u roku od 15 dana nije otkazao uslugu. Ukoliko je nezadovoljan izmenama, Korisnik može otkazati uslugu u roku od 15 dana od dana kada je obavešten o izmenama.

10. Važenje.

10.1. Važenje. Primena pravilnika počinje 01.12.2010. godine i traje do izmene od strane Loopia d.o.o

Uslovi korišćenja hostinga

1. Opšti uslovi.

1.1. Ovim pravilnikom se uređuje odnos između korisnika usluga (u daljem tekstu Korisnik) i društva Loopia doo Niš ( u daljem tekstu Loopia) sa osvrtom na uslugu zakupa web hosting paketa (u daljem tekstu usluga).

2. Odredbe sporazuma.

2.1. Specifikacija usluge će biti prikazana na predračunu/računu Loopia d.o.o.

2.2. Loopia obezbeđuje besplatnu tehničku podršku putem telefona, e-mail poruka i informacija na web sajtu u toku celog perioda zakupa usluge.

3. Aktiviranje usluge.

3.1. Naručivanje usluge se vrši preko web stranice http://www.loopia.rs gde i prihvatate ove uslove korišćenja. Ugovor biva vašeći od trenutka kada dobijete potvrdu od Loopie o vašoj narudžbini.

3.2. Ukoliko se Korisnik ne slaže sa uslovima korišćenja u obavezi je da odjavi narudžbinu u roku od 14 dana od trenutka kada je dobio potvdu narudžbine.

3.3. Otkazivanje usluge se vrši dostavljanjem obaveštenja. Da bi otkazali uslugu, obaveštenje o otkazivanju usluge treba da bude dostavljeno do dana isteka pretplate za tekući period. Ukoliko obaveštenje ne bude dostavljeno u naznačenom roku, pretplata će biti produžena na period iste dužine kao i prethodni. Obaveštenje može biti poslato poštom ili faksom, uz obavezno dostavljanje popunjenog formulara koji možete naći na sajtu http://www.loopia.rs. U obaveštenju za otkazivanje pretplate je obavezno naznačiti korisnički broj i naziv domena.

3.4. Ukoliko korisnik želi da izmeni period trajanja pretplate za uslugu, potrebno je da pošalje zahtev za to do poslednjeg dana isteka pretplate za tekući period. Promena perioda pretplate stupa na snagu kada Loopia pošalje korisniku predračun za traženi period.

4. Naknada za uslugu.

4.1. Plaćanje usluga se vrši u vidu avansne uplate na osnovu predračuna koji se šalje korisniku pri naručivanju usluge. Uplata se vrši u banci ili pošti na tekući račun naveden na predračunu. Po prijemu predračuna, korisnik je dužan da izvrši uplatu najkasnije u roku od 20 dana.

4.2. Loopia ima pravo da prekine pružanje usluge u slučaju da korisnik ne izvrši plaćanje u datom roku. Loopia se obavezuje da će, pre novog ugovornog perioda, najmanje jednom, poslati podsetnik ili upozorenje za plaćanje korisniku, putem maila, faksa ili poštom. Loopia će korisnika obavestiti o stopiranju usluge putem korisnikovog web sajta ili mailom. Za naknadno aktiviranje naloga, korisnik plaća određeni iznos definisan u cenovniku.

4.3. Ukoliko korisnik kasni sa uplatom računa, biće mu obračunata kamata za period od isteka roka za plaćanje do dana uplate.

4.4. Korisnik ima obavezu da po prijemu predračuna obavesti Loopiu ukoliko postoje neke nepravilnosti na predračunu, kako bi se greška blagovremeno otklonila.

4.5. Povećanje cene za uslugu se može izvršiti samo za naredni pretplatnički period. U tom slučaju će korisnik biti obavešten 60 dana unapred preko web stranice Loopie. Pri snižavanju cena nije potrebno obaveštavati korisnika.

4.6. Trenutno aktuelne kampanje popusta važe samo za nove korisnike.

5. Transfer usluge.

5.1. Korisnik može izvršiti transfer svog hosting naloga na treće lice nakon dobijanja dozvole za to od strane Loopie. Zahtev za transfer se podnosi dostavljanjem popunjenog formulara koji se može naći na sajtu http://www.loopia.rs. Transfer stupa na snagu onog trenutka kada Loopia u pisanoj formi odobri transfer. Korisnik koji transferuje svoj hosting nalog je u obavezi da izmiri sva dugovanja do dana transfera. Korisnik kome se nalog transferuje, novi vlasnik, nije u obavezi da plaća eventualna dugovanja prethodnog vlasnika naloga, ali je u obavezi da redovno izmiruje sva buduća zaduženja nakon izvršenog transfera.

6. Odgovornost Loopia doo.

6.1. Loopia zadržava pravo da preduzme mere koje mogu ograničiti ili onemogućiti pristup uslugama, ukoliko za to postoje tehnički, sigurnosni, operativni razlozi, za potrebe održavanja sistema i ukoliko to zahtevaju organi vlasti ili ovlašćena lica registranata relevantnih tipova domena.

6.2. Loopia nije odgovorna za indirektnu štetu kao što je gubitak informacija, postavljanje pogrešnih podataka, na primer u slučaju da neko neautorizovano, treće lice, izvrši upad u resurse Loopie.

6.3. Loopia neće brisati informacije o korisniku sve dok je pretplata za uslugu aktivna, osim ako korisnik nije drugačije zahtevao u pisanoj form i njegov identitet potvrđen. Loopia zadržava pravo da iz tehničkih razloga čuva informacije o korisniku na drugim kompjuterskim medijumima.

6.4. Loopia se obavezuje da će korisničke informacije držati u tajnosti iz bezbednosnih razloga. Loopia zadržava pravo da u skladu sa pravilnikom registrara top-level domena objavi podatke o vlasniku domena na Whois bazi podataka i da informacije o korisniku da organima vlasti, ukoliko se se radi o korisniku koji je pod istragom.

7. Obaveze korisnika usluga.

7.1. Ukoliko korisnik prekrši pravilnik ili se ponaša u suprotnosti sa zakonom, i na taj način nanese štetu Loopii, dužan je da isplati odredjenu nadoknadu prema važećem pravilniku.

7.2. Korisnik je u obavezi da sadržaj koji postavi na svoj sajt, a koristi Loopia usluge, bude u skladu sa zakonom i pravilima Loopia d.o.o.

7.3. Korisniku nije dozvoljeno postavljanje pornografskog sadržaja na web sajtovima koje hostuje na Loopia serverima.

7.4. Korisnik se obavezuje da neće koristiti resurse za neovlašćen pristup u Loopia sistem u cilju nanošenja štete sistemu, da neće ni na bilo koji drugi način kršiti važeći pravilnik Loopia d.o.o. i da neće širiti viruse ili druge vrste kodova koji bi mogli naneti štetu sistemu ili drugim korisnicima.

7.5. Ukoliko Loopia doo utvrdi da Korisnik zloupotrebljava sistem i na taj način krši zakon i Loopia pravilnik, biće stopiran bez odlaganja. Loopia ima prava da preuzme informacije sa postavljenog sadržaja klijenta koje se mogu iskoristio isključivo kako bi se otklonile greške nastale zloupotrebom od strane Korisnika.

7.6. Korisniku nije dozvoljeno da transferuje ili prodaje trecem licu ceo ili delove hosting paketa bez pisane dozvole Loopie.

7.7. Korisnik je odgovoran za sve domene koji se nalaze u okviru njegovog hosting naloga.

7.8. Korisnik mora uvek da ima ažurne kontakt podatke, kako bi na ispravan način i sa svim potrebnim kontakt informacijama mogao biti identifikovan.

8. Administracija.

8.1. Korisnik mora jasno da naznači u svojim podacima koje pravno ili fizičko lice je odgovorno za sadržaj koji se objavljuje na njegovom sajtu.

8.2. Korisnik može da delegira trecem licu – webdizajneru ažuriranje i izradu sajta. Time ne umanjuje svoje obaveze po ovom sporazumu.

9. Domeni.

9.1. Domen se registruje na ime Korisnika i u njegovom je vlasništvu. Loopia zadržava pravo da bude administrativni, tehnički i/ili kontakt za plaćanje računa domena tamo gde smatra da je to neophodno.

9.2. Loopia neće biti odgovorna za domene čija registracija nije obnovljena zato što korisnik nije blagovremeno izvršio uplatu. U tom slučaju korisnik je odgovoran za obnovu svog domena.

10. Spor.

10.1. Za eventualne sporove nadležan je sud.

11. Izmene.

11.1. Loopia zadržava pravo da izmeni stavove iz ovog pravilnika o čemu će blagovremeno obavestiti korisnika. Smatra se da je korisnik saglasan sa izmenama ukoliko nakon što je obavešten o izmenama u roku od 15 dana nije otkazao uslugu. Ukoliko je nezadovoljan izmenama, Korisnik može otkazati uslugu u roku od 15 dana od dana kada je obavešten o izmenama.

12. Važenje.

12.1. Primena pravilnika počinje 01.12.2010. godine i traje do izmene od strane Loopia d.o.o.

Sadržaj je preuzet sa www.loopia.rs, a BizNet agencija za web dizajn i internet marketnig je njihov ovlašćeni distributer.